IP Due Diligence - Dansk
Zacco logotype
Zacco logotype

IP Due Diligence

Are you about to purchase, sell or merge with a company or maybe you are contemplating some other business transaction? IP Due Diligence can be described as an audit of intellectual property assets that are either owned or licensed by a given company. It can include a review of the actual ownership of the assets, how they are protected, for how long they are valid and the maintenance costs involved, whether they are actually in force and, if relevant, also their strength.Står du over for at skulle købe, sælge eller fusionere med en virksomhed, eller måske har du en helt anden forretningstransaktion i tankerne? IP Due Diligence kan beskrives som en gennemgang af intellektuel ejendom, der enten er ejet af en given virksomhed eller som er omfattet af en virksomheds licensrettigheder. Den kan indbefatte en gennemgang af, hvem der faktisk har ejendomsretten til aktiverne, hvordan de er beskyttet, hvor længe de er i kraft, og hvilke vedligeholdelsesomkostninger, der er ved at holde dem i kraft, hvorvidt de rent faktisk er i kraft, og, hvor det måtte være relevant, hvor stærke, de er.Sind Sie im Begriff, ein Unternehmen zu kaufen, zu verkaufen oder mit ihm zu fusionieren, oder erwägen Sie eine andere Geschäftstransaktion? IP Due Diligence kann als Prüfung von immateriellen Vermögenswerten beschrieben werden, die Eigentum eines bestimmten Unternehmens sind oder von einem bestimmten Unternehmen lizenziert wird. Dies kann eine Überprüfung des tatsächlichen Eigentumsrechts an den Vermögenswerten, ihres befindlichen Schutzes, ihrer Gültigkeitsdauer und der damit verbundenen Erneuerungskosten, ihrer tatsächlichen Gültigkeit und gegebenenfalls auch ihrer Stärke umfassen.Er du i ferd med å kjøpe, selge eller fusjonere med en virksomhet, eller vurderer du kanskje en annen type forretningstransaksjon? IP Due Diligence kan beskrives som en gjennomgang av immaterielle verdier som er enten eid eller lisensiert av en gitt virksomhet. Det kan inkludere en gjennomgang av hvem som faktisk er i besittelse av eiendelene, hvordan de beskyttes, om og hvor lenge de er gyldige samt kostnader til opprettholdelse, og eventuelt også deres styrker.Är du på gång att köpa, sälja eller gå ihop med ett företag eller överväger du kanske någon annan affärstransaktion? IP due diligence kan beskrivas som en granskning av immateriella tillgångar som antingen ägs eller licensieras av ett visst företag. Granskningen kan innefatta en genomgång av det faktiska ägandeskapet till tillgångarna, hur de skyddas, under hur lång tid tillgångarna är giltiga och vilka underhållskostnader som tas i anspråk, huruvida tillgångarna faktiskt är i kraft och, i förekommande fall, hur starka de är.

Why Due Diligence?   It could be that you are having negotiations involving the financial value of IP – eg for financing or licensing purposes.   Depending on your needs, it may also be a review of the state of your IP relative to your business strategy. An IP Due Diligence can reveal whether your company has potential IP-rights that you have not yet considered – meaning that both your potential revenue and the value of your company may actually be higher than you think. Or maybe it turns out that you own assets that have lost their relevance and have become a financial burden.   Need assistance with a Due Diligence?   Zacco’s attorneys have the skills and experience to help you get the right scope of your Due Diligence. Many of our advisors have in-house experience as attorneys and/or IP managers, which means that we also bring the relevant industry knowledge and experience with commercial strategy to the table. Contact us!Hvorfor IP Due Diligence?   Måske ligger du i forhandlinger, der involverer den finansielle værdi af IP – f.eks. til finansierings- eller licensrelaterede formål.   Alt efter dine behov kan det også være en gennemgang af tilstanden af din IP i forhold til din forretningsstrategi. IP Due Diligence kan afsløre, om din virksomhed har potentielle IP-rettigheder, som du endnu ikke har overvejet – hvilket betyder, at såvel den potentielle indtjening som værdien af din virksomhed faktisk er højere, end du tror. Eller måske viser det sig, at du ejer aktiver, der har mistet sin relevans og har udviklet sig til en økonomisk byrde.   Har du brug for hjælp med en due diligence?   Zaccos attorneys har både kompetencerne og erfaringen til at hjælpe dig med at få de rigtige rammer for din IP Due Diligence. Mange af vores rådgivere har erfaring som in-house attorneys og/eller IP managers, hvilket betyder, at vi også bidrager med relevant viden fra industrien og erfaring med kommerciel strategi. Kontakt os!Warum Due Diligence?

Es kann sein, dass Sie Verhandlungen über den finanziellen Wert von geistigem Eigentum führen – z.B. zu Finanzierungs- oder Lizenzzwecken.  Je nach Ihren Bedürfnissen kann es sich auch um eine Überprüfung des Status Ihres geistigen Eigentums in Bezug auf Ihre Geschäftsstrategie handeln. Eine IP-Due-Diligence-Prüfung kann Aufschluss darüber geben, ob Ihr Unternehmen über potenzielle IP-Rechte verfügt, die Sie noch nicht berücksichtigt haben. Dies bedeutet, dass sowohl Ihr potenzieller Umsatz als auch der Wert Ihres Unternehmens möglicherweise höher sind als Sie denken. Oder es stellt sich heraus, dass Sie Vermögenswerte besitzen, die ihre Bedeutung verloren haben und vielleicht sogar zu einer finanziellen Belastung geworden sind.

Benötigen Sie Unterstützung bei einem Due Diligence-Verfahren?

Die Anwälte und Berater von Zacco verfügen über die Fähigkeiten und die nötige Erfahrung, um den richtigen Umfang Ihrer Due Diligence festzulegen. Viele unserer Berater bringen praktische Berufserfahrung als Anwälte und / oder IP-Manager in Wirtschaftsunternehmen mit. Dies bedeutet, dass wir auch die relevanten Branchenkenntnisse und Erfahrungen mit der Geschäftsstrategie einbringen. Kontaktieren Sie uns!Varför due diligence?   Det skulle kunna handla om att du har pågående förhandlingar som berör det finansiella värdet på aktuell IP; exempelvis för finansierings- eller licensieringsändamål.   Beroende på dina krav kan en genomgång av din IP-portfölj i förhållande till din företagsstrategi företas. IP due diligence kan avslöja huruvida ditt företag har potentiella IP-rättigheter som du ännu inte har tänkt på att de kanske finns. Detta kan betyda att både din potentiella intäkt och värdet på ditt företag faktiskt kan vara högre än du tror. Eller kanske visar det sig att du äger tillgångar som har förlorat sin betydelse och har blivit en finansiell börda.   Behöver du hjälp med due diligence?   Zaccos konsulter har kunskapen och erfarenheten att hjälpa till med att sätta rätt nivå på en due diligence-genomgång. Många av våra rådgivare har erfarenhet internt som konsult och/eller IP-chef, vilket betyder att de har med sig även relevant industrikännedom och erfarenhet av affärsstrategier till förhandlingsbordet. Kontakta oss!Why Due Diligence?   It could be that you are having negotiations involving the financial value of IP – eg for financing or licensing purposes.   Depending on your needs, it may also be a review of the state of your IP relative to your business strategy. An IP Due Diligence can reveal whether your company has potential IP-rights that you have not yet considered – meaning that both your potential revenue and the value of your company may actually be higher than you think. Or maybe it turns out that you own assets that have lost their relevance and have become a financial burden.   Need assistance with a Due Diligence?   Zacco’s attorneys have the skills and experience to help you get the right scope of your Due Diligence. Many of our advisors have in-house experience as attorneys and/or IP managers, which means that we also bring the relevant industry knowledge and experience with commercial strategy to the table. Contact us!

Contact us

Back to all services Contact our offices